Διαδικασίες διαχείρισης μετάφρασης

Πιθανότατα, οι έμπειροι εξωτερικοί μεταφραστές είναι ήδη εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες, ακόμη και χωρίς ειδική εκπαίδευση στη διαχείριση έργων. Ωστόσο, θα είναι χρήσιμο για αυτούς να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων (www.pmi.org), υπάρχουν πέντε ομάδες διαδικασιών:

  1. εκκίνηση του έργου
  2. σχεδιασμός
  3. εκτέλεση
  4. παρακολούθηση και έλεγχος
  5. ολοκλήρωση

Οι εξωτερικοί μεταφραστές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικασίες όταν συνεργάζονται με ένα μεταφραστικό γραφείο ή με έναν δικό τους πελάτη. Εάν συνεργάζονται με ένα γραφείο πρέπει να εκτελούν μόνο εργασίες που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους ως μεταφραστές ή επιμελητές/διορθωτές, καθώς και να διατηρούν επαφή με τον υπεύθυνο του έργου από το μεταφραστικό γραφείο. Εργαζόμενοι απευθείας με τον πελάτη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στην εφαρμογή όλων των σταδίων.

Κατά την εκκίνηση ενός έργου, ο εξωτερικός μεταφραστής πρέπει να αξιολογήσει τον όγκο του, να βεβαιωθεί ότι αντιστοιχεί στο πεδίο γνώσης του και να διαπιστώσει εάν διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση του έργου. Έχοντας υπολογίσει το χρόνο και τις δαπάνες, ο εξωτερικός μεταφραστής δίνει μια προσφορά στον πελάτη. Εάν η προσφορά γίνει δεκτή δημιουργείται μια εντολή έργου και ο μεταφραστής μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Επισήμως, αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης επιβεβαιώνει γραπτώς την ανάθεση του έργου.

Κατά τον σχεδιασμό του έργου ένας εξωτερικός μεταφραστής αντιμετωπίζει πολλά θέματα:

  • Οργάνωση μιας ομάδας μεταφραστών. Αν το έργο είναι μεγάλο και έχει στενή προθεσμία θα χρειαστεί να αναθέσετε ένα μέρος της εργασίας σε κάποιον.
  • Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αποστολής του μεταφρασμένου και επιμελημένου υλικού και η αποστολή του σε όλα τα μέλη της ομάδας.
  • Ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη όσον αφορά τα αρχεία και τη χρήση εργαλείων.
  • Έλεγχος της διαθεσιμότητας κατάλληλης ορολογίας, λεξικών και υλικών αναφοράς. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να αγοραστούν ή να δανειστούν.

Αφού επιλύσετε όλα αυτά τα θέματα θα έχετε ένα σχέδιο που προβλέπει δαπάνες, χρονοδιαγράμματα και μέλη της ομάδας. Τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τις προγραμματισμένες δαπάνες, ο εξωτερικός μεταφραστής αρχίζει την εκτέλεση του έργου.   Ανάλογα με τον όγκο, για την εκτέλεση του έργου αρκεί μια ομάδα τριών ατόμων, δύο μεταφραστών-επιμελητών οι οποίοι ελέγχουν ο ένας τον άλλον, καθώς και ενός διορθωτή (proofreader). Η έτοιμη μετάφραση ελέγχεται από τους μεταφραστές-επιμελητές και στη συνέχεια από τον διορθωτή. Εάν χρησιμοποιούνται οι μεταφραστικές μνήμες (TM) σε αυτό το στάδιο ο ανεξάρτητος μεταφραστής, που ενεργεί ως διαχειριστής έργου, πρέπει επίσης να διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων της μεταφραστικής μνήμης.

Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τη σημασία ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.